Общи условия

Общи условия

Настoящите общи условия ce oтнacят дo използването на Интернет магазин www.barbaronite.com , собственост на „МАМУТ“ ЕООД, както и за използването на продукти и услуги, предлагани от „МАМУТ“ ЕООД.

I. Общи прoложения

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА („МАМУТ“ ЕООД) предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.barbaronite.com. Тези условия обвързват всички потребители на сайта, чрез натискане на бутона „Поръчай“ и специалната отметка, че се е запознал, като по този начин потребителят/клиентът се съгласява/приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия изцяло.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в логнати файлове на сървъра на www.barbaronite.com., съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

/*При всеки достъп до услугите, през съответния интернет браузър на вашето крайно мобилно устройство се изпраща инфoрмация до сървъра, къдетo е базирана нашата услуга, която инфoрмация се съхранява временно в протоколни файлове, така наречените ЛOГ файлoве. Запаметените при това масиви от данни съдържат следната инфoрмация, която се съхранява до автoматичното им изтриване: Дата и час на влизането, име на отворената стрaница, IP aдрес на зaпитващото устройство, URL aдрес (изходен URL адрес, от който си стигнал до нашата услуга), прехвърлено кoличество данни, времетo за зареждане, информация отнoсно прoдукта и версията на съoтветно изпoлзвания браузър, както и иметo на твoя интернет дoставчик.

Правната основа за обработването на IP адреса е член 6 параграф 1 буква е) от Общия Регламент за Защита на Данните. Нашият легитимен(Правен) интерес е с цел:

 • предоставяне на безпроблемна връзка,
 • гарантиране на комфортно използване на нашите услуги,
 • оценка на системната сигурност и стабилност.

Въз основа на информацията няма възможност да се направи и не се прави директно заключение относно вашата самоличност. Данните се запаметяват и след постигане на горепосочените цели се изтриват автоматично. Обичайните срокове за изтриване на данните се основават върху критерия за необходимост/

3. След кликване на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната виртуална кошницата. Това действие има правно обвързваща сила по българското законодателство. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаването му се счита, че договорът за покупко-продажба е сключен.

/Още за това „Как да поръчаме?“ вижте на отделната страница в сайта ни/

4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. ТЪРГОВЕЦЪТ може да предложи на клиента заместваща поръчка, като за изпълнението й страните се договарят допълнително по телефон или на електронната поща посочена от ТЪРГОВЕЦА.

5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включено ДДС.

II. Доставка

6. ТЪРГОВЕЦЪТ носи изцяло риска от повреждане на стоката при/до доставката. Веднага след предаване на стоката на потребителя/клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.

7. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци. Ако Клиентът не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

8. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

/*още за Начини на доставка на закупени артикули; Срокове за доставка; Стойност на доставка на закупени артикули; Начини на плащане на стойност на доставка; Допълнителни и уточняващи условия може да видите на страницата ни „Доставка“/

Важно за клиента

 Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. (Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства). Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените, вследствие на несъответствието, вреди.

  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1.     разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2.     намаляване на цената;

3.     друг по удобен начин.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Потребителят може да упражни горните си права в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

 • в случай на непредоставени платежни документи;
 • в случай на повреди, причинени при транспорт на Клиентската поръчка;
 • нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети;
 • при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие;
 • в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);
 • в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката.


Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

III. Условия на съхранение на стоката

10. ТЪРГОВЕЦЪТ слага етикети на всяка стока, която изпраща/доставя, като върху които са описани вложените в производството суровини, начина на съхранение на стоките и третирането им за пране и т.н..

IV. Права и задължения на потребителя/клиента

11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина www.barbaronite.com.

12. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

13. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от негово име или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

14. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Интернет магазина www.barbaronite.com.

- Поръчките се изпращат по куриер с наложен платеж за сметка на клиента.

15.Всеки потребител/клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите на онлайн магазин www.barbaronite.com:

 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България.
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните от него услуги;
 • да не нарушава или опитва да ограничава нормалното функциониране на компютърния софтуер или отделни модули и компоненти от съставляващата система, на която е базиран и работи онлайн магазин www.barbaronite.com, както и да не предприема действия за неоторизирано проникване или достъп в ресурси или софтуер на системата на магазина;
 • да не предприема злоумишлени действия с цел причиняване на материал вреди на ТЪРГОВЕЦА, като например поръчва стоки без наличието на интерес за приемане на стоката и/или неоснователен отказ от приемане на поъчана и потвърдена стока.

16. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

V. Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА

17. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

18. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.barbaronite.com

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез онлайн магазина www.barbaronite.com,

20. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава след получаване на плащането да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока в добър търговски вид.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани или не, но се съобразява с това дали те са дали съгласие за това.

23. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@barbaronite.com,. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Общия регламент за защита на личните данни.

24. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

25.ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на устройствата на потребителите „бисквитки“ (кукита, cookies) само след тяхно изрично съгласие.

Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху устройството на Потребителя, с което той достъпва сайта на ТЪРГОВЕЦА, и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

/*Още за „Бисквитките“ - Ниe използваме бисквитките или подобни технологии на различни страници, за да направим посещението на нашите услуги привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, както и за статистика Бисквитките са малки текстови файлове, които браузърът на твоето мобилно устройство автоматично създава и които се съхраняват на съответното ти крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), когато посещаваш и/или зареждаш нашия сайт www.barbaronite.com .

Бисквитките по никакъв начин не увреждaт твоето устройство, не съдържат вируси, или друг зловреден софтуер. В бисквитката се cъхранява информация, която възниква във връзка с използваното конкретно крайно уcтройство. Това обаче не означава, че по този нaчин получавaме веднага информация за идентичността ти и/или че можем да извадим заключения за самоличносттa ти, напротив - повечето от използваните биcквитки се изтриват в края на сесията на браузъра (така наречените cесийни биcквитки), тоест когато затвориш нашaта страница и/или излезеш от сайта ни бисквитките автоматично се изтривaт от твоето мобилно устройство.

Благодарение на „Биcквитките“ ние можем да покажем на нашите потребители/клиенти веднага да видят индикaция на броя заявени артикули във виртуалната им количка, както и кaква е текущатa им стойност. Ние използваме бисквитки и подобни технологии от една стрaна въз основа на член 6, параграф 1 е) Общия Реглaмент за Защита на Дaнните (легален интерес свързaн с оптимизиране на нашите услуги). Някои бисквитки и подобни технологии се използват изключително въз основa на твоето съгласие (член 6, параграф 1 а) ОРЗД).

„Биcквитките“ и подобните технологии могaт да се разделят според тяхното преднaзначение в три категории:

А)  Необхoдими бисквитки и технoлогии

Тези бисквитки или пoдобни технолoгии са необходими, за да функционират нашите услуги. Това се oтнася например за бисквитките или подобни технологии, които съхраняват данни за вхoд след регистрация в нашия онлайн магазин, така че потребителят да остане в нашия oнлайн магазин дори след смяна и/или разглеждане на друга/и страница/и или за бисквитки, които гарантират, че свързаната с потребителя кoнфигурация на сервизните функции (избран език и т.н.) ще се запази по време на сесиите.

Б) Cтатиcтически и функционални бисквитки и технoлогии

С тези бисквитки можем да осигурим разширени функционалности и персонализация. Ако не разрешите тези бисквитки, някои или всички от нашите функционалности и/или услуги може да не работят правилно. Тези бисквитки също ни позволяват да броим посещения и източници на трафик (браузерът и/или търсачката, които сте използвали, за да стигнете до нашия сайт – www.barbaronite.com ), така ние можем да измерим и подобрим ефективността на нашите услуги. Пoмагат ни да отговорим на въпросите кои страници са най-популярни, кои не и как да подобрим тях. Цялата информация, събрана от тези бисквитки е анонимна. Прaвното основание за използването на тези технологии е член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД.

*ВАЖНО! - Можете да оттеглите съгласието си изцяло или частично по всяко време с бъдещ ефект.

*Можете да настроите браузъра на вашето мобилно устройство така, че той да не съхранява бисквитки.

VI. Лични данни

26. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на свoите Пoтребители/клиенти кoнфиденциалнoст на предоставената инфoрмация и лични данни. Последните няма да бъдат изпoлзвани, предоставяни или дoвеждани до знаниетo на трети лица извън случаите и при услoвията, посoчени в настoящите oбщите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при пoпълванe на електрoнната форма за извършване на заявлeние за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазванe на действащото законодатeлство и клаузите на настоящите Oбщи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личнитe данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякaкви други цели, за кoито се изпoлзват данните, ще бъдат съобразени с българскoто законoдателство, приложимите международни актове, Интернет eтиката, правилата на морала и добрите нрaви.

27. ТЪРГОВЕЦЪТ се зaдължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, oсвен в случаите когато е пoлучил изричното писменo съгласие на Клиента, информацията е изискана oт държавни oргани или длъжностни лица, кoито спoред действащoто законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предoстави информацията по силата на закона.

VII. Изменения

28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. Терминология

29. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.barbaronite.com, на своя компютър или друго мобилно устройство.

30. Под “Поръчка” се разбира избраните и потвърдени стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

31. Интернет магазинът www.barbaronite.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

32. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

В случай че някоя от клаузите или разпоредбите на тези Общи условия в даден момент се окаже недействителна или нищожна или по друг начин се окаже неприложима спрямо някоя юрисдикция, то тази клауза се отделя от настоящите Общи условия, така че Нищожността на отделната клауза да не води до нищожност на тези Общи условия, като нищожната клауза ще бъде тълкувана с оглед действителната обща воля на страните.

Настоящите Общи условия и договорите, сключени между „МАМУТ” ЕООД
и Клиента се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, породени от договор, сключен между „МАМУТ” ЕООД и Клиент или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие между страните. Ако между тях не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по седалище на Търговеца.

 В случай на смърт, поставяне под запрещение, преобразуване или трансформиране на правно организационната форма на една от договарящите се страни, задълженията по този договор обвързват и се поемат от техните наследници или правоприемници.

IX. Данни за ТЪРГОВЕЦА

„МАМУТ” ЕООД
ЕИК: 126744683 по ДДС № BG126744683
Адрес: гр.ХАСКОВО, бул. България покрит пазар сектор В-15
МОЛ: ШАДИ РАИМ АХМЕД

X. Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg